Past President

UP CHAPTER ASSOCIATION OF SURGEONS OF INDIA

S. No. Name Year
01 Dr S C Mishra 1975-77
02 Dr S P Srivastava 1977-79
03 Dr Pritam Das 1979-80
04 Dr A Charan 1980-81
05 Dr G P Srivastav 1981-82
06 Dr Tara Chandra 1982-83
07 Dr Y P Naithani 1983-84
08 Dr R L Gupta 1984-85
09 Dr K S Bhargava 1985-86
10 Dr B D Sharma 1986-87
11 Dr Hari Gautam 1987-88
12 Dr K K Bhatnagar 1988-89
13 Dr P C Dubey 1989-90
14 Dr N N Khanna 1990-91
15 Dr C M Singhal 1991-92
16 Dr R P Sahai 1992-93
17 Dr C M Singhal 1993-94
18 Dr C K Gupta 1994-95
19 Dr V K Singhal 1995-96
20 Dr N C Mishra 1996-97
21 Dr S N Gupta 1997-98
22 Dr K D Verma 1998-99
23 Dr V K Malhotra 1999-2000
24 Dr D K Mittal 2000-01
25 Dr N K Keshwani 2000-01
26 Dr Rajeev Bhargawa 2002-03
27 Dr Anand Kumar 2003-04
28 Dr V S Rajput 2004-05
29 Dr D R Singh 2005-06
30 Dr A K Khann 2006-07
31 Dr V S Tiwari 2007-08
32 Dr Rajeev Sinha 2008-09
33 Dr Ramakant 2009-10
34 Dr Tariq Mansor 2011-12
35 Dr Shivkant Mishra 2012-13
36 Dr Rajan Luthra 2013-14
37 Dr Sanjeev Mishra 2014-15
38 Dr Rahul Khanna 2015-16
39 Dr R B Singh 2016-17
40 Dr H L Rajput 2017-18
41 Dr Manoj Pandey 2016-17
42 Dr Ashok Kumar Gupta 2018-19
43 Dr H S Pahwa 2019-20
44 Dr Vinod Jain 2020-21

 

Share This